fredag 30 oktober 2015

Jubelåret

September månad tog fort slut och nu är vi redan i slutet av oktober, och hösten håller på att göra sig mer och mer påmind. Nattfrost uppträder här och var samtidigt som dagstemperaturer kan påminna om sommar.

Israel är nu inne i en spännande period, Jubelåret, som infaller vart femtionde år, efter sju på varandra följande Shmittah-år, som omtalat tidigare. Jubelåret började på Israels nyårsdag Rosh Hashanah, som i år inföll den 14:e september, vilket i den israeliska kalendern är 1:a Tishrei.

Troende judar sätter stora förhoppningar till Jubelåret, eftersom det enligt Moses innebär mycket goda saker för den enskilde juden, och för det judiska folket.
Under Jubelåret ska egendom återställas till den rättmätige ägaren, skulder ska kvittas mm.

Vad man kan fundera över är om Israel kommer att återfå landområden som de tidigare har
förfogat över. Kan det vara så att Gud nu vill låta Israel utökas med nya landområden så att landet blir så som Gud utlovade genom Moses och profeterna?
Israel har under sin moderna historia utökat sina landområden under konflikter de har blivit påtvingade av omgivande arabnationer. Första gången var det krig som startade omedelbart efter att den nya staten Israel hade blivit proklamerad. Vid slutet av det kriget förfogade Israel över större landområden än vad FN hade tilldelat judarna från början.
Andra gången var kriget 1967, det krig som har gått till historien som sexdagarskriget. Då återfick Israel Jerusalems gamla del där templet hade legat fram till år 70 e. Kr., då det förstördes av romarrikets arméer.  De återtog då även hela landområdet fram till Jordan-floden. Vi kan väl säga att efter sommaren 1967 förfogade Israel över det landområde som vi har lärt känna som kärn-Israel, det område vi känner från den tid Jesus vandrade omkring i Galilén, Samaria och Juda.
Men profeten Hesekiel profeterade om ett framtida Israel med mycket större landområden än vad som i dag omfattas av den moderna staten Israels gränser. I Hes 47:13-23 redogör profeten för de gränser han såg för ett framtida Israel under tiden han var med sitt folk i fångenskap i Babel. Dessa gränser har sedan fångenskapen i Babel inte varit aktuella för Israel och ligger alltså ännu som en ouppfylld profetia. Vi kan i denna profetia utläsa att stora delar av västra Syrien omfattas av gränserna för staten Israel, och så var det inte ens under storhetstiden under kungarna David och Salomo. Eftersom Jubelåret innebär återgivande av förlorat land, så är det min gissning att Gud under innevarande jubelår kommer att utvidga Israels gränser ytterligare genom ett krig som påtvingas Israel.
Situationen i Syrien är nu mycket kaotisk och oroande för Israel. Att Ryssland nu har blivit en aktiv part i Syriens inbördeskrig, gör inte situationen mindre oroande för Israel. Profeten Hesekiel talar om ett stort krig där Israel attackeras av en mäktig fiende under namnet Gog, och bibeltolkare har under lång tid tolkat in Ryssland som en stor aktör i detta krig. Om detta krig skriver Hesekiel i kapitel 38 och 39.
Det är svårt att uttyda om det redan nu är tid för detta stora krig, men allt ligger till rätta för en attack på Israel från syrisk och libanesisk mark. Det israeliska försvaret är i högsta beredskap nu för ett anfall norrifrån, och det har redan varit flera incidenter i området runt Golan där IDF har agerat militärt mot mål i Syrien.
För mig är Jubelåret ett löftesår för Israel, och jag studerar de dagliga nyheterna med stort intresse utifrån Guds löften genom profeterna.
Det är spännande profetiska tider oss som tror på Bibelns ord som en verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar